Gender Studies Banner

Dolenni defnyddiol

Rhwydwaith menywod yn y byd academaidd


Mae ' r rhwydwaith menywod mewn academia yn rhwydwaith a sefydlwyd gan fenywod a menywod. Mae gan y rhwydwaith dri nod syml:

  • Codi proffil materion sy ' n ymwneud â ' r rhywiau i academyddion benywaidd yn ein sefydliad
  •  I'r afael â ' r heriau sy ' n wynebu academyddion benywaidd
  • Hwyluso perthnasoedd cefnogol rhwng academyddion benywaidd a darparu amgylchedd diogel ar gyfer rhannu problemau yn ogystal ag arferion gorau.

Menywod yn ychwanegu gwerth at yr economi


Nod menywod sy ' n ychwanegu gwerth at yr economi (WAVE) yw mynd i ' r afael â ' r materion gwaelodol sy ' n cyfrannu at anghydraddoldebau cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru o ran cyflogaeth a hunangyflogaeth. Ariennir y prosiect gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru.

Mae ffrwd yr adnodd menywod mewn hunangyflogaeth (DOETHACH) yn cynnig nifer o adnoddau i rymuso a chefnogi menywod a merched uchelgeisiol sydd eisoes mewn hunangyflogaeth drwy ddysgu, rhwydweithio a mentora.


Canolfan astudio'r cyfryngau a diwylliant mewn gwledydd bychain


Mae ' r ganolfan astudio ' r cyfryngau a diwylliant yn y gwledydd bychain yn cydlynu ymchwil ar y diwydiannau creadigol yng Nghymru drwy ffrâm gwledydd bychain yn fyd-eang. Mae wedi ' i lleoli yng Nghyfadran y diwydiannau creadigol, ond mae ' n gweithredu ar draws Prifysgol De Cymru.


Uned Ymchwil Saesneg


Mae gan ymchwil yn Lloegr yn y byd draddodiad hir o arbenigedd mewn ysgrifennu ar sail rhyw a menywod, gyda chryfderau penodol o ran ysgrifennu gan fenywod o Gymru ac o ' i mewn.

Uned Ymchwil hanes


Rydym yn cynnal ymchwil ar draws cyfnod hir, o ' r oes haearn i ' r byd Mwslemaidd cyfoes, ac rydym yn delio â phynciau mor amrywiol â coffáu ' r meirw yn yr oesoedd canol, caethwasiaeth yr Iwerydd a hanes trefi glan môr.

Dolenni allanol:


Mae Archif Menywod Cymru yn hyrwyddo ' r gydnabyddiaeth i fenywod yn hanes Cymru a chadw ffynonellau o hanes menywod yng Nghymru. Fe ' i sefydlwyd yn 1997 o ganlyniad i ymchwil gan Ursula Masson ac Avril Rolph ym Mhrifysgol Morgannwg ar y pryd (USW/PDC erbyn hyn), i mewn i hanes mudiad rhyddid y merched. Dangosodd eu gwaith yr angen i gasglu a chadw cofnodion hanes menywod. Mae gan AMC/WAW gysylltiad hir a gwerthfawr â ' r ganolfan ac mae wedi noddi ' r ddarlith Goffa Ursula Masson yn hael ers ei sefydlu.